Rok 2014

Listopad 2014 r.

Ponadto: relacje z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy Czernichów kadencji 2010-2014 (str. 3), zako?czenie wa?nej inwestycji w Przegini Narodowej (str. 8), nowe pojemniki na zu?yt? odzie? (str. 8), B?d? widoczny na drodze! (str. 9), 10 lat dzia?alno?ci Warsztatu Terapii Zaj?ciowej Fundacji im. Brata Alberta w Czernichowie (str. 12) oraz Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci (str. 15)

 

Pa?dziernik 2014

W tym numerze: relacja z LVII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), informacja wyborcza (str. 4), podsumowanie dzia?alno?ci kolejnych trzech komisji Rady Gminy Czernichów w kadencji 2010-2014 (str. 5-7), podsumowanie sezonu letniego przez Szymona ?ytka, wójta gminy Czernichów (str. 10), nagroda dla przedsi?biorcy Stanis?awa M?drego

 

Wrzesie? 2014

 

W tym numerze: relacja z LVI sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3); cz??? pierwsza podsumowania dzia?alno?ci komisji Rady Gminy w kadencji 2010-2014 (str. 4); przygotowanie szkó? na przyj?cie sze?ciolatków i opinie niektórych dyrektorów szkó? na temat nowego podr?cznika dla pierwszoklasistów (str. 5); Bezpieczniej w Zagaciu (str. 6). Ponadto: opisujemy imprez? w D?browie Szlacheckiej po??czon? z zako?czeniem budowy placu zabaw dla dzieci (str. 7); przedstawiamy kolejnych jubilatów, którzy prze?yli razem 50 lat (str. 10) Idziemy do wyborów – ogólna informacja dla wyborców na temat wyborów samorz?dowych zaplanowanych na 16 listopada (str. 3)

 

Sierpie? 2014

 

W tym numerze: relacja z LV sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), Gmina Czernichów w Metropolii Krakowskiej (str. 7-8), projek „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” (str. 4-5), rezolucje, które podj?li radni gminy Czernichów (str. 5-6), modernizacja drogi w centrum Czernichowa (str. 8), przypomnienie o obowi?zku nale?ytego utrzymania drzew (str. 6) Ponadto: relacja z Letniego Turniej Pi?ki No?nej Dodatkowo informacja na temat zbli?aj?cych si? wyborów na stronach 3-4

 

Lipiec 2014

 

W tym numerze: relacja z LIV sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3-4), o obowi?zku przy??czenia si? do kanalizacji (str. 4), o zabezpieczeniu uj?cia wody Rybna-Bednarze (str. 4) oraz ?wi?cie Kie?basy Lisieckiej – tym razem organizowanej w gminie Czernichów (str.6). Ponadto: o Karcie Du?ej Rodziny (str. 5), o „Dniu Rodziny” w K?okoczynie (str. 5).

 

Czerwiec 2014

 

W tym numerze: relacja z LIII sesji Rady Gminy Czernichów (str. 3), wybory do Parlamentu Europejskiego (str. 4), o projekcie realizowanym w gminie Czernichów, w tym o zagro?eniu powodziowym w maju tego roku (str. 5-6) oraz o opracowaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (str. 9). Ponadto: stra?acy ?wi?towali (str. 11), rozstrzygni?to konkurs na nazw? Letniego Turnieju Pi?ki No?nej Dzieci i M?odzie?y (str. 12), sylwetka nowego komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach (str. 12).

 

Maj 2014

 

Kwiecie? 2014

 

 

Marzec 2014

 

W tym numerze: relacje z sesji (str. 4), o przyst?pieniu do sporz?dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (str. 5-6), wybrane sprawy o?wiatowe (str. 12-13), o psach, które atakuj? dzieci (str. 3).
Ponadto: tu si? dzieje (str. 8), o kobietach – liderkach (str. 7) i o mo?liwo?ci zg?oszenia dziur w drodze (str. 6)

 

Luty 2014

 

W tym numerze: o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (str. 3) i Zintegrowanym Systemie Pacjenta(str. 7), o sp?aconym wozie po?arniczym dla Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Wo?owic(str. 5), o wynikach przeprowadzonej kontroli przez Gminn? Komisj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych (str. 6) i projekcie Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Czernichowa (str. 5).
Ponadto: Medale za d?ugoletnie po?ycie ma??e?skie (str. 8), VIII Gminny Przegl?d Przedstawie? Bo?onarodzeniowych (str. 7), o poszukiwaniach nowych druhów (str. 9) i spotkaniu op?atkowym w Rybnej (str. 14)

 

Stycze? 2014

 

W numerze: Relacja z sesji Rady Gminy Czernichów (str. 4), o pracy radnych w 2013 roku (str. 6-7 ),
Szymon ?ytek,wójt gminy Czernichów o nowym bud?ecie (str. 2-3), o d?ugoletniej modernizacji oczyszczalni w
Przegini Duchownej (str. 8). Ponadto: o nowym Stowarzyszeniu DOBRO POWRACA (str. 5),
konkurs plastyczny z cyku „Pocztówka do mojego przyjaciela” (str. 9), o darach przekazanych przezstra?aków (str. 10) i o kol?dnikach z Czernichowa (str. 9)