Rok 2013

Listopad 2013

W tym numerze: relacja z XLII sesji Rady Gminy Czernichów, o za?atwianiu spraw terminowo, podsumowanie
sezonu turystycznego, przypomnienie o segregacji ?mieci.
Ponadto: o ?wiecie Niepodleg?o?ci, o muzyce która ??czy, o odnawianiu o?tarzy, o po?egnaniu lata w D?browie
Szlacheckiej i do?ynkach w Przegnini Duchownej.

 

Pa?dziernik 2013

W tym numerze: o pracy komisji (str. 4), niebezpieczny czad (str.13), o sukcesie M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej OSP z Wo?owic (str. 7), o zad?u?onym samochodzie po?arniczym (str. 8), mniej przest?pstw (str. 12). Ponadto: Dni Czernichowa (str. 10), porady prawne(str. 14 ) i tradycyjnie k?cik czytelnika (str.7 )

 

Wrzesie? 2013

 

W tym numerze: relacje z sesji (str. 4), o napisach antysemickich i dewastacji przystanków (str. 5), zmianach w regulaminie Rady Gminy Czernichów (str. 6) oraz o projekcie realizowanym w Czernichowie przez Akademi? Górniczo-Hutnicz? im. Stanis?awa Staszica w Krakowie(str. 8-9). Ponadto: o rajdzie samochodowym
(str. 10-11), o miniaturach samochodów stra?ackich (str. 12) i wiele innych ciekawych artyku?ów.

 

Sierpie? 2013

W tym numerze: O terenach inwestycyjnych w Gminie Czernichów (str. 8-9), o podsumowaniu starego roku szkolnego, w tym pytanie - pos?a? czy nie pos?a? sze?ciolatka do pierwszej klasy (str. 5-6), o darmowych kursach kwalifikacyjnych uprawniaj?cych do pracy w nowym zawodzie (str. 10) i wozie stra?ackim dla Rusocic ( str.12). Ponadto o konkursie z nagrod? (str. 3), relacji z III Festynu Parafialnego w Czernichowie (str. 4) i ostrze?enie przed kleszczami (str. 14).

 

 

Lipiec 2013

W tym numerze: Relacja z XXXIX sesji Rady Gminy Czernichów, rozmowa z Szymonem ?ytkiem, wójtem Gminy Czernichów na temat zakupu ta?szej energii elektrycznej na potrzeby gminy, o trwaj?cych i zako?czonych inwestycjach w gminie. Ponadto o Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, o wsparciu dla rodziny, o wizycie w mie?cie partnerskim Neuvy i wiele innych ciekawych artyku?ów.

 

 

Czerwiec 2013

W numerze: Relacje z sesji Rady Gminy Czernichów, sprawy zwi?zane z kanalizacj? oraz wywozem ?mieci, straty wywo?ane gwa?townym deszczem, nowy samochód ratowniczo-ga?niczy dla Wo?owic. Ponadto: o corocznej akcji pn. „Lato na wsi”, o projekcie „Na ?cie?ce ornitologicznej w Kamieniu”.

 

 

Maj 2013

W tym numerze: Co dzia?o si? w szko?ach i przedszkolach, spotkanie z gargulcami, nagrody dla najlepszych, relacje z uroczysto?ci w Zespole Placówek O?wiatowych w Kamieniu i sesji. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszka?ców. Przeczytaj koniecznie.

 

 

Kwiecie? 2013

W tym numerze: Gmina bezpieczna i spokojna – czyli policjanci podsumowali rok. Czym i dlaczego zajmowa?a si? komisja bud?etu i finansów, o czym mówili radni na sesji. Ponadto kim by? Micha? Gier i dlaczego od lat nie doczeka? si? nawet male?kiej wzmianki o sobie? Przeczytaj koniecznie.

 

 

Marzec 2013

Numer ?wi?teczny gazety

 

 

Luty - 2013

W numerze: Rewolucja w pojemnikach – czyli o co chodzi w nowej ustawie ?mieciowej. Relacje z obchodów Dni Babci i Dni Dziadka, informacje co s?ycha? w Kamieniu i innych so?ectwach. Ponadto: radni swoje, komisarz swoje – czyli zamieszanie z okr?gami wyborczymi.

 

 

Stycze? 2013

 

W numerze: Medale i kwiaty dla Jubilatów, nagrody dla najm?odszych, gratulacje dla wybitnych. Relacje z sesji i przegl?du przedstawie? bo?onarodzeniowych. Ponadto: jak nas widz?, tak nas pisz? ...