Rok 2007

LUTY 2007

W numerze m.in.: " o pomocy spo?ecznej " 5-lecie Towarzystwa Przyjacio? Kamienia " relacja z sesji " plan pracy Rady Gminy Czernichw " Orka sportowa " jase?ka " prawa pacjenta.

 

MARZEC-KWIECIE? 2007

W numerze m.in.: " Rezolucja Rady Gminy " linia kolejowa Balice-Czernichw " o produktach regionalnych " k?opoty ze zmiana granic " skandalu w oczyszczalni ci?g dalszy " rozmowa z Januszem Fajto - radnym
powiatu krakowskiego " Orka stra?acka " zmiany organizacyjne w UG" Orka profilaktyczna.

 

MAJ 2007

w numerze m.in.: " Wojewoda zaskar?y? plan zagospodarowania przestrzennego gminy " Odznaczeni Jubilaci " Ministerstwo nie da pieni?dzy uczniom " Orka sportowa " co si? dzieje w oczyszczalni " Orka profilaktyczna " wycieczka do Wygie?zowa i Lipowca.

 

CZERWIEC 2007

W numerze m.in.: " Co si? sta?o w Kamieniu? " Agroturystyka na ?mietniku? " Rozmowa o ZPO w Rybnej " Przedstawiamy naszych dzielnicowych " Orka stra?acka " Relacja z sesji Rady Gminy " Profilaktyka 

LIPIEC-SIERPIE? 2007

w numerze m.in.: " Relacja z Dni Gminy 2007 " Co b?dzie z oczyszczalni? ?ciekw? " Orka" O?wiatowa" Rozmowa z Przewodnicz?cym Rady Gminy. " Sala gimnastyczna w Kamieniu" Produkty regionalne" Orka profilaktyczna" Elektrownie na naszych dachach?" Orka wakacyjna

 

WRZESIE?-PA?DZIERNIK 2007

w numerze m.in.: " Orka O?wiatowa " Rozmowa o bud?ecie gminy " Op?ata adiacencka" Orka profilaktyczna " Rozmowa z prezesem Farminy " Polemika z GOPS " Relacje z sesji Rady Gminy" Fragment wspomnie? W?adys?awa ?ycha z Czu?wka

 

LISTOPAD-GRUDZIE? 2007

W numerze m.in.: " Relacja ze ?wi?ta Niepodleg?o?ci " Odwiedziny francuskich przyjaci? " Stra?acy dzieciom Ukrainy " Konkurs "Najpi?kniejsza posesja" " Wybory nowych so?tysw " Hubertus 2007" Relacje z sesji Rady Gminy.