Rok 2017

Listopad 2017

W tym numerze: O inwestycjach w Rusocicach, K?okoczynie i Czernichwku (str. 3 i 4), Relacja z sesji Rady Gminy Czernichw (str. 4 i 5), Gminna Sp?ka Wodna w Czernichowie, czyli o melioracjach(str. 7), Debata o bezpiecze?stwie w urz?dzie gminy (str. 8 i 9), Dlaczego nie nosimy odblaskw (str. 10), ?wi?to Niepodleg?o?ci patriotycznie

 

Pa?dziernik 2017

W tym numerze: O dzia?aniach na rzecz poprawy jako?ci powietrza pisze w apelu do mieszka?cw wjt Szymon ?ytek (str. 3), Relacja z sesji Rady Gminy Czernichw (str. 4), Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Gminy Czernichw wa?ne informacje (str. 5), Nocna i ?wi?teczna opieka zdrowotna co si? zmieni?o (str. 5), Posiedzenie Zarz?du Oddzia?u Wojewdzkiego Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej wojewdztwa ma?opolskiego (str. 7), Dzie? Edukacji Narodowej (str. 9), Adrenalina dzia?a na nasz? korzy?? - szkolenia z pierwszej pomocy(str. 12).

 

Wrzesie? 2017

W tym numerze: O programie PROSUMENT i o termomodernizacji przedszkola w Wo?owicach pisze wjt Szymon ?ytek (str. 2 i 3), O miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejscowo?ci Kamie? i Nowa Wie? Szlachecka (str. 4 i 5), Nowy rok szkolny: co nowego w szko?ach?(str. 9 i 10), Wspomnienia z wakacyjnych obozw (str. 13), XVIII Oglnopolski Sp?yw Kajakowy Wis?? (str. 15), O uprzedzeniach i przebaczeniu - sztuka teatralna w Rusocicach (str. 16).

 

Lipiec - Sierpie? 2017

W tym numerze: O bud?etach so?eckich pisze wjt Szymon ?ytek (str. 2), Program Rodzina500+ - jakie zmiany? (str. 5), Bio gazownia w Czernichowie: za i przeciw (str. 7), Wizyta delegacji z Francji (str. 11), Prze?yjmy to jeszcze raz jak bawili?my si? latem w gminie (str. 16-19),Mistrzyni karate z Czernichowa rozmowa z Magd? Robakiewicz (str. 23), Zaproszenie na XVIII Oglnopolski Sp?yw Kajakowy Wis?? (str. 24)

 
Więcej artykułów…