Rok 2010

MARZEC 2010

W numerze m.in.: Najm?odsi historycy odkrywaj? tajemnice swych rodów; Relacje z sesji; Z?ote gody par ma??e?skich; ?wiat oczami przedszkolaków; Wo?owice pod wp?ywem Amora.

 

KWIECIE? 2010

W numerze m.in.: Co nowego w naszej gminie, ?wi?ta w tekstach i fotografii – palmy, koszyczki i pisanki, Ponadto zrobieni w jajo czyli jak Zarz?d Województwa Ma?opolskiego  podzieli? pieni?dze i co o tym my?l? nasi samorz?dowcy.

 

MAJ 2010

W tym numerze przeczytacie o: Walce z powodzi?, Gdzie szuka? pomocy, Sukcesie naszych mieszka?ców w Krakowie, Czym jest absolutorium, Tajemnicach wytwarzania papieru, O Druhach na medal.

 

CZERWIEC 2010

Wydanie specjalne z okazji XX-lecia Samorz?du Terytorialnego

 

LIPIEC 2010

W tym numerze przeczytacie o: Co dzia?o si? w szko?ach i so?ectwach; Ostatnich przygotowaniach do wrze?niowego jubileuszu; Go?ciach z francuskiej gminy Neuvy; Jak sp?dzi? wakacje?; Sukcesach naszych najm?odszych mieszka?ców; Drugim cudzie nad Wis??;Pierwszej takiej imprezie w Zagaciu; Kto lepi? garnki w Rybnej; Ponadto: podajemy wyniki g?osowania w wyborach prezydenckich w naszej gminie. I najwa?niejsze: dzi?kujemy. Komu i za co? Dowiecie si? po lekturze lipcowej „Orki”.

 

WRZESIE? 2010

W tym numerze przeczytacie o: nowych stawkach za wod?, zbli?aj?cych si? wyborach samorz?dowych, niezwyk?ej historii Stanis?awa Aronsona, do?ynkach gminnych, przebudowie drogi wojewódzkiej 780. Zapraszamy tak?e do niezwyk?ej galerii fotograficznej pierwszaków.

 

PA?DZIERNIK 2010

W tym numerze przeczytacie o: wa?nych informacjach przed wyborami samorz?dowymi, 150-leciu Szko?y Rolniczej w Czernichowie, ?wi?cie pieczonego ziemniaka w K?okoczynie, ?rodkach unijnych pozyskanych przez nasz? gmin?, szkole w Rybnej.

 

LISTOPAD 2010

Zapraszamy do lektury. W miesi?czniku m.in.:Czym zajmowali si? radni V kadencji; Wywiady z: Trzeba my?le? do przodu - z wójtem Szymonem ?ytkiem; Dobra wspó?praca skutkuje dobrymi rozwi?zaniami z Jackiem Podgórskim, przewodnicz?cym Rady Gminy V kadencji; To by? dobry czas dla powiatu i gminy ze starost? powiatu krakowskiego Józefem Krzyworzek?; Nie lubi? pustych obietnic - Z Januszem Fajto, radnym powiatu krakowskiego.

 

GRUDZIE? 2010

W numerze m.in.: wybory w liczbach, nowi radni obraduj?, relacje z listopadowego ?wi?ta, z wizyt? u przedszkolaków, 10 lat stowarzyszenia w Czu?ówku, dar stra?aków, zapracowany ?wi?ty Miko?aj. Ponadto sta?e rubryki i ciep?e ?yczenia na zimowe dni.